Čo je zavlažovanie

Zavlažovanie je nahradenie alebo doplnenie dažďových zrážok vodou z iného zdroja za účelom pestovania plodín alebo rastlín.V dnešných dobe už aj na udržiavanie našich predzáhradok. Základným predpokladom úspešného zavlažovania je dostatočný zdroj vody.

Vodný zdroj pre zavlažovanie môže byť blízke alebo ďaleké jazero , rieka , prameň , zvodeň , studňa alebo snehová pokrývka . V závislosti od vzdialenosti zdroja a frekvencie dažďových zrážok môže byť voda vedená priamo na pole alebo uložená pre neskoršie použitie v nádržiach alebo cisternách . Prípadne „žatvu“ miestneho dažďa, ktorý dopadá na strechy budov, a jeho použitie k doplneniu dažďa, ktorý dopadá priamo na obhospodarovaná pole, tiež zahŕňa zavlažovanie.

Potreba závlah

Ako sme už spomenuli skôr, potreba závlah vyplýva z vlahové potreby, ktorá sa udáva podľa ideálnych zrážok , transpiračního súčiniteľa , súčiniteľa úhrnnej potreby vody alebo meteorologických činiteľov. Na základe podrobných štúdií potom možno povedať, že všetky rastliny majú potrebu závlah, respektíve vlahové potreby pokiaľ sa vyskytujú vo vlahové deficitných oblastiach . Pretože však nie je možné uspokojiť všetky rastliny jednotlivým prístupom, vymedzujú sa tzv závlahové oblasti . Teda správne zavlažovanie rastlín by malo viesť k ich zvýšenej produkcii a väčším ziskom. Nie vždy je tomu tak. Zo štúdií amerických vedcov napríklad vyplýva, že pri správnom zavlažovaní viníc síce rastie objem a váha hrozna, ale znižuje sa ich cukornatosť. [9]

Pri plánovaní efektívnosti závlah je teda síce nutné na prvom mieste počítať s ekonomickosť celého projektu, ale tiež dbať na to, aby nedošlo k narušeniu životného prostredia. Nevhodnou závlahou totiž môže dochádzať k vodnej povrchovej erózii a zmývaniu ornice či presoľovaniu pôdy. Iným neblaho presláveným príkladom je ekologická katastrofa spôsobená odoberaním vody z riek Amudarja a Syrdaria, kde zavlažovacie kanály vedené z týchto riek odoberajú veľké množstvo vody a podieľajú sa na úbytku vody a devastácii Aralského jazera.

Samozrejme, ako sa presvedčíte neskôr, naším cieľom nie je riešiť zavlažovanie takých rozsiahlych oblastí aby došlo k ekologickej katastrofe. Cieľom je uľahčiť Vám starostlivosť o Vašu záhradu, ktorá si v obdobiach sucha vyžaduje starostlivosť aj 2x denne a ručným polievaním sa takmer nedá zvládnuť.

 

 

Comments are closed.