Vŕtané studne

Radi by ste sa zbavili ručného zavlažovania, nemáte však studňu a zavlažovať z verejného vodovodu je pre Vás neekonomické, môžeme Vám pomôcť. Zabezpečíme pre Vás projekt a realizáciu vŕtanej studne pre Váš závlahový systém, či pre úžitkovú vodu na splachovanie atď. Túto činnosť riešime subdodávateľsky, aby sme Vám mohli poskytnúť komplexnú službu v rámci nášho predmetu podnikania.

Ako teda postupovať si popíšeme nižšie.

 • vŕtaná studňa – postup prác
 • výhody oproti studni kopanej
 • návratnosť investície do studne
 • vzorový výkres
 • požiadavky na studňu z hľadiska zavlažovania
 • Často kladené otázky
 • Video

Vyvŕtanie studne je len prvý krok, následne je potrebné osadiť čerpadlo. Ako na to čítajte tu: čerpadlá. Netreba zabudnúť aj na to, že samonasávacie čerpadlo, ovladaciu jednotku alebo tlakovú nádobu je potrebné tiež niekde umiestniť. Pokiaľ v blízkosti nie sú vhodné priestory je potrebné uvažovať s vhodnou šachtou. Vhodné riešenie nájdete tu: šachta

Vŕtaná studňa – postup

1/kontaktujte nás

 • cenová ponuka
 • záväzná objednávka

2/prípravné práce

 • prieskum pozemku
 • projekt studne
 • stavebné povolenie

3/ realizácia studne

vyhľadanie spodnej vody
navŕtanie vrtu
osadenie perforovanej rúry
obsyp štrkom /frakcia 4-8 mm/
odkalenie vrtu
odizolovanie od povrchovej vody
odčerpanie spodnej vody
odovzdanie studne k užívaniu /napr. pitná voda, úžitková voda, tepelné čerpadlá, zavlažovacie systémy…/

Výhody vrtanej studne oproti studni kopanej
 • zvyčajne čistejšia a kvalitnejšia voda
 • výrazne kratšia doba hĺbenia studne
 • často silnejší zdroj vody – väčšia výdatnosť
 • nižšia cena za vybudovanie studne
 • menšie priestorové nároky studne

Podľa štatistík je pomer vŕtaných oproti hĺbeným studniam v súčastnosti cca 5:1.

Samozrejme veľkou výhodou studne ako takej je nezávislosť v zásobovaní vodou od verejného vodovodu a tým aj významná úspora finančných prostriedkov.

Návratnosť investície do studne

Návratnosť závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí:

 • Na cenu investície vplýva hlavne hĺbka studne, priemer vŕtania a strojné vybavenie (vodáreň resp. čerpadlo). Cena týchto položiek má väzbu na množstvo vody, ktoré od studne požadujeme – tzv. výdatnosť, Čím viac vody požadujeme, tým musíme hlbšie vŕtať a tým potrebujeme aj kvalitnejšie čerpadlo (hĺbka sania, výtlak)
 • Tu platí nepriama úmera, čím viac vody zo studne odoberieme, tým skôr sa nám vráti investovaný kapitál. Samozrejme treba vziať do úvahy, že náklady sa menia skokom. To znamená, že pri určitej potrebe vody stúpa aj cena vstupnej investície. Laicky povedané pre výdatnosť 10,50 resp.100 m3/24 hodín je nutné iné strojné vybavenie a iné parametre studne.
 • Návratnosť investície výrazne ovplyvňuje výška vodného a stočného. Čím je vyššia tým sa investícia skôr vráti. Nie všade je potrebné platiť stočné – lokality bez pripojenia do verejnej kanalizácie. Výšku vodného a stočného nájdete u svojho dodávateľa vody – najčastejšie vodárenskej spoločnosti resp. obce.

Na základe týchto údajov je potom jednoduché spočítať predpokladanú dobu návratnosti investície. Samozrejme netreba zabúdať na spotrebu elektrickej energie na chod čerpadla. Reálne je doba ešte kratšia, nakoľko treba rátať s rastom vodného/stočného. Do úvahy treba ešte zobrať, že pri vlastnej vode nebudete tak šetriť, keďže tá nepodlieha vodnému ani stočnému.

Informácie k tejto téme nájdete aj tu : http://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/kolko-stoji-a-kedy-sa-vrati-vlastna-studna.html?utm_source=etrend&utm_medium=article&utm_campaign=related

Akurát som pripomienkoval, že treba počítať aj s obnovou čerpacej techniky, nákladmi na el. energiu.

Projekt studne, ukážka v pdf:

Studna_uzitkovej_vody

vrt

Požiadavky na studňu určenú ako zdroj vody na zavlažovanie.

Pre určenie potreby vody na zavlažovanie je potrebné vychádzať z veľkosti zavlažovanej plochy a potreby vody na m2 zavlažovanej plochy. Je pravda, že potreba vody na m2 kolíše podľa typu vegetácie a taktiež od klimatických podmienok. Je známe, že nový trávnik je potrebné zavlažovať viac krát za deň krátkodobo, zatiaľ čo starší už stačí 3x do týždňa výdatnejšie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že denná potreba vody v našich klimatických podmienkach osciluje okolo  cca 1 mm na m2. To sa rovná 1 liter na m2. To znamená pri zavlažovanej ploche cca 500 m2 potrebujeme denne 0,5 m3 vody. Zavlažovací systém pracuje s výdatnosťou cca 40-60 l/m čo je až 1l/s a to je naša výdatnosť studne, ktorú potrebujeme. Nižšiu výdatnosť môžme nahradiť retenciou, ktorá pokryje časový nesúlad medzi potrebou a výdatnosťou zdroja.

Často kladené otázky.


To závisí od konkrétnych podmienok ako sú napr. existencia iného zdroja vody, návratnosť investície, hydrologické podložie atď.

Kopaná studňa sa odporúča tam, kde sa nachádza voda v malej hĺbke pod povrchom a je potrebná akumulácia vody (1m3 na 1m hĺbky). Je cenovo náročnejšia a zväčša sa pri nej nedosahuje taká kvalita vody ako pri vŕtanej studni.

Závisí to od výsledkov čerpacej skúšky. Vo všeobecnosti je vhodné čerpať 1/3 vodného stĺpca, aby nedochádzalo k skracovaniu životnosti studne.

Používajú sa povrchové (čerpajú max. hĺbky 9 metrov – kopané studne) alebo ponorné (až do hĺbky stoviek metrov – vŕtané studne)

V podstate sa využívajú dve riešenia. Betónová resp. polypropylénová technická šachta. Betónová je lacnejšia, avšak je problém s vodotesnosťou a zabudovaním – treba žeriav na spúšťanie betónových skruží.

Zaisťuje prístup k technologickým častiam studne a vytvára priestor pre osadenie tlakovej nádoby, rozvodov, elektrickej zásuvky a v neposlednom rade slúži ako ochrana proti zamŕzaniu.

Video

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZtAR14DtgPM