Poradenská činnosť vo vodnom hospodárstve

Poradenská činnosť vo vodnom hospodárstve spočíva v spracovaní:

  • prevádzkových poriadkov pre manipuláciu so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami
  • plánov opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd (havarijne plány)
  • prevádzkových poriadkov vodovodov, kanalizácií, ČOV atď…