Kanalizácia a vodovod – výstavba

Výstavba kanalizácie a vodovodu, predpoklady, záväzky a príležitosti.Úroveň zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a úroveň odkanalizovania domácností charakterizuje životnú úroveň obyvateľov krajiny, regiónu a svojim spôsobom podmieňuje aj rozvoj hospodárstva, bývania, služieb, cestovného ruchu a pod. Slovenská republika patrí s 86,3 % podielom obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov  a s 59,5 % podielom odkanalizovania k rozvinutým krajinám, napriek tomu stále zaostávame za vyspelými štátmi Európskej únie (stav v roku 2009). Slovenská republika sa zaviazala v Zmluve o pristúpení SR k EÚ v zmysle smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, do roku 2015 odkanalizovať obce nad 2000 obyvateľov. Aby bolo možné tento záväzok splniť, boli vytvorené fondy, na základe ktorých možno čerpať prostriedky na výstavbu kanalizácie i vodovodu prostredníctvom Operačného programu životné prostredie (OP ŽP).

Z vyššie uvedeného je zrejmá existencia verejného záujmu na vybudovanie verejnej kanalizácie a verejného vodovodu. Tento dopyt je ešte podporený výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých súčasťou je aj ich odvodnenie prostredníctvom stredovej kanalizácie, dažďových rigolov, vsakov atď. Netreba pritom ešte zabúdať na dopyt vznikajúci pri výstavbe priemyselných hál, obchodných centier či nových IBV. Ponuka našej firmy na dodávku potrubných systémov a samotnú realizáciu sa preto  sústreďuje do nasledujúcich oblastí:

Na podporu týchto aktivít sú zamerané aj fondy Európskej únie – prostredníctvom Operačného programu životné prostredie (OP ŽP) je možné čerpať prostriedky z fondov EÚ pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. Z hore uvedeného vyplýva, že výstavba kanalizácie a vodovodu má a bude mať prioritu v  SR.